תקנון האתר

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים

לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 

המפעילה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר כפי שיעודכן וישונה מעת לעת ע”י המפעילה.

מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר

המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא.

 

 השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם

שימושך באתר.

 

 1. כללי
  • בגלישתו ו/או בשימושו באתר bbcar.co.il (להלן “האתר”) מביע כל העושה כן ו/או מי מטעמו (להלן ה”משתמש”) את הסכמתו לתקנון אתר זה, לאחר שקרא והבין אותו במלואו. הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול.  במקום בו מה מהנ”ל אינו מתקיים, על המשתמש לעזוב את האתר לאלתר.
  • המידע, התכנים והשרותים מוצעים AS IS. ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או מטרותייך.
  • האתר פועל כפלטפורמה להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו, ועשויים להתקשר ביניהם. למען הסר ספק, בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה יבחרו להתקשר בינהם מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.
  • משתמש – העושה כל שימוש שהוא באתר, לרבות כל גורם המבקר ו/או צופה (גולש) באתר, מפרסם מודעה כלשהי בלוחות המודעות באתר.
  • בתקנון השימוש המילה “שימוש” על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
  • מפעילי האתר – חברת buybyecar, ו/או מי מבעלי החברה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה וכיוצא באלה.
  • נזק – ישיר או עקיף, לרבות כל עלות והוצאה כרוכים העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל צד שלישי, לרבות הוצאות משפט סבירות.
 1. הוראות נוספות על הוראות תקנון זה
  • במקומות אחרים ברחבי האתר עשויות להופיע הוראות ו/או הנחיות ספציפיות, המתייחסות לשירותים הנזכרים שם, מחיריהם, יתר תנאיהם או עניינים אחרים ספציפיים. אלה תחולנה הן בנוסף להוראות תקנון זה. ככל שישנה סתירה כלשהי בין אלה ואלה, תגברנה ההוראות ו/או ההנחיות שם.
 1. שימוש ראוי והצהרות המשתמש
  • האתר נועד אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש: בלוחות המודעות, לא ייעשה כל שימוש לצרכים מסחריים ו/או סיטונאיים, ע”י המשתמש המפרסם או ע”י זה היוצר קשר עימו. ובלבד שהטובין ו/או השירותים המפורסמים על-ידיו יסופקו על-ידיו, ולא ע”י צדדים שלישיים באשר הם.
  • המשתמש יפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר, לרבות כאמור לעיל, ויימנע מכל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הנ”ל, כגון, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, יצירת קשר עם מפרסמי מודעות שלא לשם רכישה או שכירות עבור עצמו; איסוף מידע באמצעים אוטומטיים, כגון “רובוטים” וכיו”ב.
  • הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו”ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.
  • המשתמש מצהיר כי –
   • הוא בגיר ובעל כשרות משפטית
   • פירסום מודעתו, מוצריו ו/או שירותיו עומד בתנאי סעיף 3 לעיל
   • המידע המפורסם על-ידיו הינו נכון, מדוייק, שלם, בלתי-מטעה, אינו פוגעני בכל צורה שהיא ואין כל מניעה חוקית לפרסמו (קרי, אין הפרסום מהווה עוולה אזרחית (כגון לשון הרע, גרימת ביטול חוזה, וכיו”ב) ו/או עבירה פלילית
   • אין כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע העיסקה לשמה פורסמה המודעה (עיקול, שיעבוד וכו’).
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב
  • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
  • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
  • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
  • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 1. אחריות, שיפוי וניטור מודעות
  • כאמור לעיל, האתר פועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר, או מקל בלבד להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו. בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה עשויים להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.
  • למען הסר ספק, קיומן באתר של מודעות אשר פורסמו ע”י משתמשים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לטובין או השירותים המפורסמים כאמור ו/או כל מצג אחר לגביו
  • מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, ו/או כל חלק ממה מהנ”ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ”ל
  • מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש שייעשה באתר על-ידי מי מהמשתמשים, לרבות לנכונות ו/או מידת הדיוק של כל מודעה, חוות דעת, המלצה ו/או ייעוץ מקצועי לכאורה המפורסמים ע”י מי מהמשתמשים
  • ניטור מודעות
   • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיו רשאים מפעילי האתר באופן בלתי-מסוייג, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל אשר יבקש המשתמש לפרסם, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתמש באתר – באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא (לרבות מחיקה כליל, השמטת או השחרת קטעים, שלילת זכויות להעלאת תכנים וכיוצא באלה), מקום בו ייוודע למפעילי האתר על תוכן כלשהו המופיע באתר ואשר עצם דבר פרסומו ע”י המשתמש באתר עלול לכאורה להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון זה וכיו”ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ”י שיקול דעתם.
   • למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ”ל
   • בנוסף, המשתמש מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע”י מפעילי האתר לא יהיה כדי להקנות לו זכות כלשהי להחזר כספי, פיצוי וכיו”ב
  • הוראות כלליות בעניין אחריות:
   • כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: “הפרסומים”) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.
   • הובהר למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, “תולעים”, סוסים טרויאנים” וכיוצא באלה. המשתמש מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
   • מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן, כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי (לרבות נזק לחומרת ו/או תוכנת מחשבו של מי מהנ”ל), לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם נובעים מכל מעשה או מחדל מצד כל צד שלישי באשר הוא (כגון תקלה בהספקת התקשורת לאתר; תקלה אצל המפעיל הסלולרי, מקום בו מדובר ב”סוכן האישי”; תקלה במחשבי חברת האשראי ו/או חברת PayPal, ו/או בתקשורת עם מה מהנ”ל וכיו”ב), אם לאו, ובין אם היה זה נזק צפוי מראש, אם לאו, לרבות בדיני עונשין, נזיקין, חוזים, עשיית עושר שלא במשפט וכיו”ב, לרבות בשל אי-זמינות האתר באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו, הימצאות וירוסים, “תולעים”, וכיו”ב. בין היתר, אין מפעילי האתר מתחייבים התחייבות כלשהי לגבי פרק הזמן בו יוסיפו האתר ו/או מה השירותים המוצעים בו, במתכונתם הנוכחית או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד, ויישא בה לבדו בלעדית.
   • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו.
 1. צדדים שלישיים: אתרים והצעות:

במסגרת היות האתר כאמור מאפשר, או מקל בלבד להיווצרות התקשרויות בין המשתמשים השונים בו, ייתכן –

 • ראשית, שתופענה באתר הפניות לאתרי צדדים שלישיים, דרך מודעת פרסומת, קישורית וכיו”ב. ככל שמדובר באתרי צדדים שלישיים, הרי שלמפעילי האתר אין כל שליטה על מה מאלה—ואינם יכולים לנטר את הנעשה בהם.
 • קיומן באתר של הפניות לאתרי צדדים שלישיים, ומשלוח הודעות צדדים שלישיים ע”י האתר, לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של כל צד השלישי ו/או כל מצג אחר לגביו.
 • מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לאתרי צדדים שלישיים או להודעות צדדים שלישיים, ו/או כל חלק ממה מהנ”ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ”ל.
 • למען הסר ספק, האתר ו/או מפעילי האתר לא יהוו צד לכל התקשרות בין המשתמש לבין כל צד שלישי אשר תיווצר במסגרת ו/או בהמשך להודעות צדדים שלישיים ו/או לאתרי צדדים שלישיים. יתרה מזאת, אף התמורה במסגרת כל עסקה כאמור, לא תשולם בשום אופן באמצעות, או דרך, האתר—ולוּ כעניין פרוצדורלי או טכני בלבד. כך למשל, מקום בו מופיעה באתר הפניה לשובר הנחה (“קופון”), אשר פורסם ע”י בית עסק כלשהו (באתרו של בית העסק הנ”ל עצמו, או באתר צד שלישי), ולשם מימוש השובר הנ”ל על המשתמש להדפיסו, ולהציגו בעת הרכישה בבית העסק הנ”ל, הרי ששום חלק מהתמורה בעסקה זו אינו עובר דרך האתר ו/או מפעילי האתר.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ייתכן כי הודות לאתר יתאפשר למשתמשים לבצע תשלום התמורה בעסקאות כאמור באמצעות מערכת למען הסר ספק, גם במקרה שכזה אין כל חלק מהתמורה עובר בידי האתר ו/או מפעילי האתר, וכל יתר הוראות סעיף זה תחולנה במלואן.
 • שיתוף בפייסבוק –
  • לשם השימוש באפליקציית “פייסבוק” של האתר יתבקש המשתמש, כמקובל ברשת “פייסבוק”, להתיר לאפליקציה גישה לפרופיל המשתמש ברשת הנ”ל.
  • בין היתר, ייתכן שיוצגו באפליקציה שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו ו/או קישור לפרופיל של המשתמש; וכן ייתכן שתפורסם מודעת המשתמש ע”י האפליקציה, על גבי ה”קיר” אשר בפרופיל המשתמש שלו.
  • למען הסר ספק, שימוש המשתמש באפליקציית ה”פייסבוק” של האתר יהיה בנוסף כפוף לתנאי השימוש של “פייסבוק”, לרבות איסורים, ככל שיחולו, על פרסום תוכן מסית, פוגעני וכיו”ב.
 1. קניין רוחני –
  • המשתמש מצהיר בזאת כי במידה ויעלה לאתר קבצים כלשהם, יהיו אלה קבצים אשר הוא בעל הזכויות הבלעדי בהם ו/או קיבל הוא את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בהם באתר כאמור, תוך מתן קרדיט מלא לבעל הזכויות; וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המועלים על ידו. למען הסר ספק, הוראות סעיף 4 (אחריות, שיפוי וניטור מודעות) תחולנה על העלאת קבצים כאמור.
  • כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, הטקסטים, עיצובי הפונטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר, למעט הזכויות בקבצים אשר הועלו לאתר על-ידי משתמשים (ראה לעיל). המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור רכיב כלשהו מתוכן האתר, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.
  • המשתמש מסכים כי האתר יעביר את פרטי המשתמש המצויים בידו לכל גורם אשר יטען כלפי האתר כי זכותו הופרה, נגרם לו נזק כלשהו ו/או הוא נפגע בצורה כלשהי בעקבות שימוש המשתמש באתר.
 1. תוכן המודעות –
  • בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה). נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך ולהיות איתך בקשר בהיותה באוויר. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה”, לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר
  • ביחס לכל מוצר, לא יפרסם המשתמש יותר מאשר מודעה אחת בכל עת (אך אין מניעה לפרסם מחדש אותה מודעה, כל עוד לא נוצרות בכך שתי מודעות נפרדות – היינו, “להקפיץ” מודעה.
  • תוכן המודעות יוּזן בשדות המתאימים אך ורק בהתאם לתיאור כל שדה (כתובת, תיאור קצר וכו’). במסגרת השדות, אין לכלול קישוריות כלשהן ואין לפרסם מספרי טלפון וכו’, אלא בשדה המתאים.
  • במידת הצורך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך, במהלך הפרסום ובמהלך חיי הפרסום באתר, ולבקש מסמכי בעלות לאימות הפרטים המופיעים בפרסום. החברה מתעדת במערכותיה את קבלת המסמכים אך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במסמכים אלו פרט להליך הוכחת הבעלות ולא להעביר לצד שלישי כלשהו.
 1. הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו

 1. פרטים אישיים
  • לשם ביצוע כל תשלום באתר, או בהזדמנויות אחרות, עשוי המשתמש להתבקש להזין פרטים מסויימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים; בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצע המשתמש במהלך גלישתו, לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים (ה”פרט(ים)”). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם; ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום ופרסום המודעה, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.
  • למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא”ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים, תהווה הפרה של תקנון זה, וכן עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית, והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרמו לו ו/או עלות הכרוכה בו. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עיסקה.
  • הפרטים יישמרו ע”י מפעילי האתר, ועשויים לשמש לשיפור השימוש באתר (ייעולו, הוספת שירותים וכו’), הצגת תכנים המתאים להעדפותיו האינדיווידואליות של המשתמש וכיו”ב.
  • לא ייעשה במה מהפרטים כל שימוש, ולא יימסרו הם לכל צד שלישי, אלא בהתאם להוראות סעיף 10 להלן (דברי פרסומת) לשם השלמת תשלום המשתמש (לרבות העברתם לצדדים שלישיים לשם כך); על-פי צו בית-משפט; במקרה של כל מחלוקת או סכסוך בין האתר לבין המשתמש; לשם הפקת מידע סטטיסטי כמפורט להלן; מקום בו מדובר ב”עוגיות” וכו’-העברת המידע אשר ייאסף למפרסמים צדדים שלישיים; ו/או מקום בו הדבר נעשה בקשר לביצוע עבירה פלילית.
  • האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים לשם הפקת מידע סטטיסטי לגבי משתמשי האתר. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי אמצעי תשלום ספיציפיים, מבלי לפגוע בכלליות יתר הוראות סעיף זה.
  • תהליך הרכישה באתר הינו בטוח ומאובטח ע”פ הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר.
 1. עסקאות ותשלומים –
  • מקום בו מפורסמת מודעת משתמש באתר בתשלום, תהווה העיסקה עיסקה מתמשכת לתקופה בלתי-קצובה לעניין חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
  • המשתמש יהיה רשאי למסור הודעת ביטול עיסקה כאמור (כולל שמו, מספר זהותו ופרטי העסקה) באמצעות פנייה לטלפון ________________
  • העיסקה תבוא על סיומה בתוך שישה ימי-עסקים, אם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום, ובתוך שלושה ימי-עסקים בכל מקרה אחר-או במועד אחר, מאוחר יותר, אם נקוב כזה בהודעת הביטול.
  • מפעילי האתר רשאים לבטל כל עיסקה, מכל סיבה או בלא כל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי.
  • רק עם אישור כל תשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה ו/או ע”י חברת PayPal תושלם הרכישה הרלוונטית; בפני המשתמש תוצג הודעה על כך. בהיעדר הודעה שכזו, על המשמש ליצור קשר עם האתר לשם בירור העניין.
  • עם זאת, למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר לגבי אישור או דחיית התשלום על-ידי חברת האשראי ו/או ע”י חברת PayPal לבדו יהווה ראה לכאורה לתוכנו; החיווי למשתמש בעניין אינו מחייב.
  • המשתמש מביע בזאת הסכמתו לכך שמודעתו תפורסם באתר, הגם שתהליך התשלום לא הושלם במלואו, מכל סיבה שהיא, לרבות כשל טכני.
 1. דברי פרסומת

מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב 1982, ויאפשר למי מהנ”ל ו/או מי מטעמם לשלוח למשתמש דברי פרסומת. למשתמש ברור כי, בעוד שלא יועברו לכל צד שלישי מה מפרטיו האישיים אשר יש בהם כדי לזהותו (באופן אשר ייתכן שיאפשר לכל צד שלישי לאתרו ו/או ליצור עימו קשר), אפשר שיועברו לצדדים שלישיים פרטים אישיים מסויימים לגביו.

 1. למפעילי האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.
 1. המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי מפעילי האתר ו/או פעילותו של מי מהם, נתון לשינוייים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ואינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להתקשר בכל התקשרות עם כל צד באשר הוא, בכל צורה שהיא.
 1. בתנאי תקנון זה, כמו גם בצורת האתר, עיצובו, השירותים המוצעים במסגרתו, מחירי השירותים השונים וכיוצא באלה, ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב. כך למשל, ייתכנו שינויים במחירי השירותים השונים, תנאי הספקתם וכיו” ב. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני. על אף האמור לעיל, בכל הנוגע לפירסום מודעות באתר, תנאי התקנון כפי שיהיו בעת ביצוע התשלום הם אלה אשר יחולו על עיסקת הפרסום.
 1. חוות דעת מקצועית- רכבים המוצגים בקטגוריית “המובחרים” הם הפריטים היחידים אשר נבדקו על ידי המומחים של buybyecar.. כל רכב עובר 198 בדיקות. חוות הדעת תימסר לבעל הרכב ותפורסם באתר.

4.4. התמורה במסגרת כל עסקה כאמור, לא תשולם בשום אופן באמצעות, או דרך, האתר—ולוּ כעניין פרוצדורלי או טכני בלבד. כך למשל, מקום בו, בהמשך לפרסום ב”כפר האמנים”, יצר משתמש קשר עם משתמש אומן המפרסם את מרכולתו באמצעות האתר, הרי שיסוכמו ישירות בין השניים תנאי העסקה, לרבות אופן התשלום; התשלום יבוצע בפועל בין המוכר לקונה, מבלי שיעבור בכל צורה דרך האתר ו/או מפעילי האתר.

4.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ייתכן כי הודות לאתר יתאפשר למשתמשים לבצע תשלום התמורה בעסקאות כאמור באמצעות מערכת PayPal. למען הסר ספק, גם במקרה שכזה אין כל חלק מהתמורה עובר בידי האתר ו/או מפעילי האתר, וכל יתר הוראות סעיף זה תחולנה במלואן.

11.1.מתווכים ו/או בעלי משרד תיווך (להלן: “מתווכים”) לא ישתמשו באתר אלא עם חבילת תיווך. בעלי חבילות תיווך באתר מאשרים, כי ידועה ומקובלת עליהם מדיניות ביטול והעברת חבילות תיווך של מפעילי האתר, המפורטת להלן.

 1. לביהמ”ש המוסמך בעיר תל-אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית בכל סכסוך בקשר לשימוש באתר ו / או לתנאי תקנון זה.

לא מצאת את מה שאתה מחפש?

השאר פרטים ונחזור אליך

חיפוש רכבחיפוש פשוט ומתקדם:

לא מצאת את מה שאתה מחפש? השאר פרטים ונחזור אליך

טופס הרשמה

פרטים אישיים

פרטי הרכב

שיווק לעסקים במדיה שיווק לעסקים במדיה